Havneudvidelse

Tilbage

Havneudvidelse

LINDØ port of ODENSE er i vækst, og behovet for areal stiger i takt med, at virksomhederne rykker ind på Lindø, og projekterne vokser i omfang. Ydermere er Odense Havn under forandring, og tidligere og eksisterende industriarealer vil over de kommende år blive konverteret til bymæssig bebyggelse, som forbinder by og havn.

Derfor udvider LINDØ port of ODENSE det eksisterende havneområde på Lindø med 400.000 kvadratmeter areal med en kilometer ny kaj.

VVM er gennemført, projektet er defineret, entreprenørkontrakter er indgået for første del af projektet, og den 9. marts 2016 startede indpumpning af sand, så vand bliver til land.

Områdets anvendelse – Erhverv

Havneudvidelsen bliver indrettet som en fleksibel havneterminal til tunge specialprojekter, eksempelvis vindmøller, maritime projekter, dekommissionering (skrotning) og infrastrukturprojekter, og et større område vil blive allokeret til bulkvarer (løsgods) og anden traditionel havnedrift.

Der sigtes både på langsigtede lejeaftaler med arealleje og mulighed for lejeres eget byggeri på de østlige industriarealer, mens de vestlige arealer og kajområder vil blive friholdt til ad hoc projekter med særlige arealkrav.

I forbindelse med byomdannelsesprojekter på Odense Havn, City terminalen, arbejdes der på muligheder for at tilbyde relevante lejere muligheder for etablering på det nye havneområde.

Områdets anvendelse - Natur & Fritid

Som erstatning for den del af Odense Fjord, som konverteres til havneområde, etableres flere naturområder, der primært sigter på at understøtte fuglelivet omkring fjorden.
På vestsiden af Odense Fjord ved Lumby etableres et 100.000 kvadratmeter stort vådområde, som både tiltrækker fugle og medvirker til kvælstofreduktion, og i den nordøstlige del af fjorden etableres to fugleøer, som forventes at fungere som yngleområder.

Data & Fun Facts

  • Det samlede areal bliver 400.000 kvadratmeter, svarende til godt 60 fodboldbaner
  • Havneterminalen får 1 kilometer ny kaj konstrueret til tunge emner
  • Den tekniske betegnelse for terminaltypen er OST: Offshore Supply Terminal, som angiver et område konstrueret til tunge emner på både arealer og over kaj.
  • Sand og overskudsmateriale til havnearealet kommer via indvinding af søsand, opgravning i sejlløb og anlægsprojekter i Odense
  • Der pumpes ca. 2 millioner kubikmeter sand og opfyld ind for at etablere det samlede areal, svarende til godt 100.000 lastbilkørsler. Byggede man en 2 meter høj jordvold af materialet, ville den række fra Skagen til Kolding

For nærmere information kontakt havneingeniør Niels Kiersgaard.

havneudvidelse-1200

Havneudvidelse Terminal Nord – Maj 2016

Illustration af havneudvidelsen på Terminal Nord 

Illustration af havneudvidelsen på Terminal Nord

Udbud